top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden Eric de Kort  B.V.

1. Definities

 

EDK : Eric de Kort BV, Julianastraat 19, 5171 GK Kaatsheuvel

 

Koper(s): Partij(en) die als Koper(s) een overeenkomst(en) sluit met EDK.

 

Consument(en):  Koper die niet in enige mate handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

2. Opbouw Algemene voorwaarden

 

 1. De onderneming van EDK is primair gericht op verkoop en levering aan Ondernemers en levert daarnaast aan Consumenten, zodat een deel van deze voorwaarden is opgebouwd uit een algemeen deel gericht op alle Kopers en een deel gericht op alleen Consumenten.

 

Algemeen deel

 

3. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die door EDK worden gesloten met Kopers.

 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden EDK slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd. Inkoopvoorwaarden van Koper worden door EDK nimmer geaccepteerd.

 

4. Prijzen

 

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief BTW al dan niet berekend via de BTW-margeregeling van EDK.

 2. Prijzen zijn berekend voor levering af werkplaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 3. Opgaven van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn indicatief en vrijblijvend. Zij binden EDK niet en Koper kan zich niet op deze opgaven beroepen.

 

5. Levering

 1. Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van EDK. Op Koper rust een afnameplicht voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 2. Vervoer van onderdelen door EDK vindt geheel voor rekening en risico van Koper plaats.

 3. Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat EDK aan Koper mededeelt dat zaken klaar staan voor levering dan wel dat EDK Koper mededeelt dat deze zaken zijn verzonden.

 4. Het verkochte zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

 

6. Leveringstermijn

 1. Alle door EDK genoemde levertijden zijn indicatief. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzet.

 2. Niet tijdige levering kan slechts leiden tot verzuim van EDK, nadat Koper EDK rechtsgeldig in gebreke heeft gesteld, waarbij Koper EDK een termijn, van tenminste de duur van de oorspronkelijk genoemde levertijd, heeft gesteld om alsnog te leveren.

 3. Een overeenkomst kan door Koper niet rechtsgeldig wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in de ingebrekestelling conform het voorgaande lid van dit artikel is verstreken en van Koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

 4. Indien Koper niet binnen 1 week nadat EDK hem heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, is EDK gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

 

7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant en vooruit, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 2. Facturen vervallen in ieder geval op de 8e dag na factuurdatum.

 3. Indien een factuur vervalt, is Koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van EDK, geadresseerd aan Koper, direct en volledig opeisbaar.

 4. Koper is vanaf het moment van verzuim over het volledig verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2,5% per maand.

 5. Indien EDK door het verzuim van Koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een procedure, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €150,00, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

  

 8. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. EDK blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken tot het moment waarop Koper aan alle verplichtingen jegens EDK ter zake de betreffende, de vorige en volgende transacties heeft voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door EDK geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van EDK te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

 2. Indien Koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens EDK niet nakomt, dan wel indien een gegronde vrees gerechtvaardigd is dat Koper voornoemde verplichtingen niet zal nakomen, is EDK zonder ingebrekestelling gerechtigd, om de aan Koper geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname komen dan steeds ten laste van Koper.

 3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

 4. Indien EDK geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan EDK te verpanden en in dat kader de nodige handelingen daartoe te verrichten.

 

9. Tekortkomingen

 

 1. Onverminderd de geldende garantiebepalingen zoals door EDK gepubliceerd op haar internetsite, is Koper gehouden om geleverde zaken onmiddellijk nauwkeurig op waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen acht dagen na ontdekking aan EDK gemeld te worden. Gebreken die bij levering reeds bestonden maar bij levering redelijkerwijs nog niet konden worden vastgesteld, dienen binnen acht dagen na constatering aan EDK te worden gemeld.

 2. De in het voorgaande lid genoemde melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Koper dient EDK in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te verifiëren. Voldoet Koper niet aan de gestelde meldingseisen, dan vervalt zijn recht om zich te beroepen op tekortkomingen.

 3. Tekortkomingen aan het geleverde zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij dwingende rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, indien EDK in staat is om de tekortkoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.

 4. Koper dient de kosten, als gevolg van ongegronde klachten, aan EDK te vergoeden.

 5. Een tekortkoming geeft aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

10. Overmacht

 

 1. Indien EDK geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van de verplichting jegens Koper, kan dit tekortschieten niet aan EDK  worden toegerekend indien EDK de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een - al dan niet voorzienbare - omstandigheid die buiten de macht van EDK is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; sabotage, boycot, staking of bezetting; machineschade; diefstal uit de magazijnen; bedrijfsstoornissen; maatregelen van de overheid; slecht weer; blikseminslag; brand.

 2. Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, EDK niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor Koper voortvloeiende schade en kan EDK naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens Koper.

 

11. Gebruik van de zaak

 

 1. Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming, met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en de door EDK voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

 2. EDK verkoopt auto-onderdelen. Om te kunnen voldoen aan eisen die aan auto-onderdelen worden gesteld, moeten deze op de juiste wijze worden ingebouwd door een vakman.

 3. Indien Koper de geleverde zaak niet conform de lid 1 of 2 van dit artikel gebruikt cq. inbouwt en Koper lijdt enige vorm van schade (daaronder begrepen letselschade van Koper of een derde), dan is EDK voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij Koper bewijst dat het onjuiste gebruik of ondeskundige inbouw geen invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.

 4. 4. Koper zal EDK vrijwaren tegen alle schade aanspraken van derden (werknemers en andere derden) indien in strijd is gehandeld met lid 1.

 

12. Beperking aansprakelijkheid

 

1. EDK is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, behoudens en voorzover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EDK.

2. EDK is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van Koper.

3. EDK is verzekerd tegen Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering van Van Deijne in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft.

 

13. Ontbinding

 

 1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Koper kan alleen geschieden na een rechtsgeldige ingebrekestelling waarbij EDK een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog na te komen. De ontbindingsverklaring van Koper aan EDK dient op straffe van nietigheid schriftelijk te geschieden, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 2. Koper heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

 3. Indien EDK instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft EDK recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

 4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door EDK verrichte prestaties en heeft EDK onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van EDK om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

14. Geschillen

 

 1. Op alle geschillen welke tussen partijen zullen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin EDK is gevestigd, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten en tenzij EDK kiest voor een andere rechtbank.

 

15. Gebondenheid

 

 1. 1. Mocht een van bovengenoemde bepalingen om enige reden haar gelding verliezen, dan blijven alle andere bepalingen hun gelding zoveel als mogelijk behouden.

   

 

Consumenten deel

 

16. Koop op afstand

 1. Ingeval van een overeenkomst ex artikel 7:46a BW (Koop of Afstand) geldt dat Consument gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de geleverde zaak het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. De kosten voor (retour) verzending komen dan voor rekening van Consument. Er is ingevolge dit artikel geen recht om te opteren op dit artikel omdat bij EDK geen koop of afstand ontstaat. EDK heeft geen webshop en er wordt vooraf persoonlijk gecommuniceerd met de klant.

 2. Indien EDK toestaat een artikel te retourneren: Binnen 7 dagen na ontbinding dient de aangekochte zaak te worden geretourneerd (zo mogelijk in de originele verpakking). EDK is alleen gehouden tot restitutie ingevolge het voorgaande lid indien zij de geleverde zaken binnen de geldende termijn retour heeft ontvangen in de staat waarin zij deze zaken heeft verzonden aan Consument. Door Consument reeds gebruikte en gemonteerde zaken en onderdelen van geleverde zaken worden niet retour genomen.

 3. EDK wijst er op dat alle onderdelen opgehaald dienen te worden, af balie in Kaatsheuvel. Als extra service kunnen onderdelen, voor uw kosten, worden verzonden. Door het betalen van de factuur, dan wel of niet per betaallink, gaat u akkoord met deze voorwaarden - ook dan kunt u niet opteren voor artikel 7:46a BW. Zie ook 'hoe kunt u betalen bij EDK" 

 

17. Klachttermijn

 

 1. Voor Consumenten geldt bij tekortkomingen ingevolge artikel 7:23 BW een klachttermijn van twee maanden.

 

18. Beperking aansprakelijkheid EDK

 

 1. Eerder genoemde beperking van de aansprakelijkheid gaat jegens Consumenten niet verder dan is bepaald in artikel 6:236 BW onder h.

bottom of page